De overheid stelt de kerndoelen vast voor het basisonderwijs. De kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet kunnen en weten. Vakken waarvoor kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht. Dit zijn:

  • Nederlandse taal
  • Engelse taal
  • rekenen en wiskunde
  • oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting)
  • kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid)
  • bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gymlessen).