Criterium 1. Een heldere visie op ouderbetrokkenheid

De school en ouders hebben een verwelkomende houding richting elkaar. Ouders zijn educatief partner van de school. Dit is zichtbaar in:

 • 1.1 Het informeren en communiceren via de Mijnschoolinfo app.
 • 1.2 Het openen en afsluiten van het schooljaar met kinderen, ouders en leerkrachten.
 • 1.3 Leerkrachten nodigen ouders actief uit voor informatiemomenten en ouderavonden.
 • 1.4 Alle gesprekken n.a.v. de rapporten worden gevoerd met zowel ouder als kind.
 • 1.5 Ouderbetrokkenheid is opgenomen in de schoolgids als pijler van het onderwijs op de A.S. Talmschool.
 • 1.6 Ouders worden tijdig en correct geïnformeerd via een maandelijkse nieuwsbrief, de ouderkalender en de website van de school.
 • 1.7 In 2016 hebben ouders en het team van de Talmaschool, met hulp van het CPS, een visie op ouderbetrokkenheid geformuleerd.

Criterium 2. Leraren, leerlingen en ouders zijn betrokken bij het schoolbeleid

 • 2.1 Wij, de A.S. Talmaschool, hebben een functionerende Medezeggenschap Raad. De MR bestaat uit leerkrachten en ouders en we zullen gezamenlijk de gesprekonderwerpen bepalen. Wij vragen de MR om goedkeuring van plannen en formatie.
 • 2.2 Wij hebben voor onze Quadratum afdeling een oudercommissie opgericht. Binnen deze commissie hebben de ouders verschillende rollen: fondsenverwerving, Brede School, thema-activiteiten organiseren (bijv. Uitjes en gastlessen), en communicatie. Voor onze hoofdlocatie wordt er onderzoek gedaan naar de behoefte van het starten van een dergelijk initiatief. Een ouderraad, gevormd door de klassenouders, is een besproken idee.
 • 2.3 We werken samen met ouderinitiatief ‘Croostwijk’ aan het werven van leerlingen uit de nieuwe wijk van Crooswijk. We organiseren samen open ochtenden (2 x in het weekend en iedere eerste vrijdag van de maand). Hierbij is dan minimaal één ouder van het ouderinitiatief aanwezig die samen met onze directie de nieuwe ouders zal rondleiden.
 • 2.4 We starten per september 2017 een leerlingenraad. Onze leerlingenraad zal maandelijks bijeenkomen onder leiding van een van onze leerkrachten. De vergaderingen van de leerlingenraad worden onder schooltijd geplant. We motiveren onze leerlingen eigen initiatieven te ontplooien om informatie uit hun ‘achterban’ te verwerven. De leerlingenraad functioneert nog niet naar behoren omdat de coördinator van de werkgroep fulltime voor de klas staat op een andere locatie. Hier is nog geen oplossing voor gevonden.
 • 2.5 In onze ouderkamer en tijdens koffieochtenden worden de ouders door onze directie en/of ouder consulent geïnformeerd over de stand van zaken binnen de school. Verschillende zaken worden tijdens deze bijeenkomsten aan de ouders voorgelegd en meningen en ideeën worden uitgewisseld.

Criterium 3. Je welkom voelen

 • 3.1 Ouders en leerkrachten ontmoeten elkaar iedere morgen en middag bij de buitendeur. 3.2 Leerkrachten en leerlingen heten elkaar iedere morgen welkom bij de deur. 3.3 De ouderkamer is een ontmoetingsplek voor ons. Hier kunnen wij elkaars ideeën/ ervaringen delen en met elkaar hierover in gesprek gaan.
 • 3.4 Door middel van ´mijnschoolinfo´ houden wij elkaar op de hoogte van de gang van zaken op school.
 • 3.5 De voor- en nadelen van een app (zoals klasbord) worden momenteel besproken.
 • 3.6 Door middel van een huisbezoek hebben wij 1x in de 2 jaar nauw contact met elkaar.
 • 3.7 Er worden ouder-/kindtoernooien georganiseerd waar wij allemaal bij betrokken worden.
 • 3.8 Een klassenouder(s) helpt de leerkracht bij het enthousiasmeren van andere ouders.
 • 3.9 Wij starten het schooljaar met elkaar en sluiten het jaar gezamenlijk af.

Criterium 4. Leren gaat thuis door

 • 4.2 De doelen worden elk blok en elke eenheid (incl. voorbeeldopdracht) gecommuniceerd naar de ouders. Het doel hiervan is om een gesprek tot stand te brengen tussen kind en ouders. Er wordt hiermee een driehoek verband gemaakt tussen ouders, school en leerlingen.
 • 4.3 Momenteel denken wij na over het gebruik van een app (zoals klasbord) om ouders gemakkelijk op de hoogte te kunnen houden wat er in de klas gedaan en geleerd wordt. De ouders zijn op die manier ‘dichter’ bij het leerproces aanwezig.

Criterium 5. Gelijkwaardige gesprekken

 • 5.1 Om tot gelijkwaardige gesprekken te komen, kiezen wij voor een ouder-vertelgesprek. Dit gesprek voeren wij om kennis te maken met elkaar en benoemen wij elkaars verwachtingen om de ontwikkeling van het kind optimaal te laten verlopen. Aan de hand van een aantal vragen, bereiden wij het gesprek voor. Wij streven ernaar om met elkaar de onderwijsbehoeften van het kind in kaart te brengen.

Criterium 6. Verantwoordelijk voor elkaar

 • 6.1 Ouders/ leerkrachten en leerlingen gaan respectvol met elkaar om en voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de sfeer op school. Zij dragen bij aan een oplossing bij problemen.
 • 6.2 Ouders, leerkrachten en leerlingen zijn op de hoogte van de leerlijnen/ doelen van de SOVA methode De Vreedzame School. De methode wordt behandelt in de ouderkamer en ook via mijnschoolinfo worden ouders op de hoogte gehouden van de doelen.
 • 6.3 Begin schooljaar 2018-2019 wordt er een presentatie gegeven over de inhoud van ouderbetrokkenheid 3.0.
 • 6.4 Ouders en leerkrachten van de regiegroep hebben het idee om ouders 1x per kwartaal de mogelijkheid te geven om een les te observeren om te zien wat er in de klas gebeurt. Hierdoor ontstaat er ruimte voor gesprek tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. Dit punt is nog in ontwikkeling.
 • 6.5 Een ander idee is het organiseren van een schoolbreed maatjesproject door groepen aan elkaar te koppelen. Het doel hiervan is om oudere kinderen verantwoordelijk te laten voelen voor een jonger kind.
 • 6.6 Ouders en leerkrachten stimuleren andere ouders om kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. Hierdoor ontstaat wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Er worden speeltuindates georganiseerd om ouders te stimuleren.

Criterium 7. Toegankelijk leerlingdossier

 • 7.1 De leerkrachten geven de ouders de mogelijkheid om het leerlingendossier in te zien, indien hier behoefte aan is. De ouders kunnen informatie toevoegen die van belang is voor de ontwikkeling van het kind.

Criterium 8. Openstaan voor feedback

 • 8.1 Wij staan open voor feedback. Dit is zichtbaar is onze open houding en transparante manier van communiceren. De klachtenregeling is in de directiekamer aanwezig.
 • 8.2 Er is een contactpersoon aanwezig op school waar leerkrachten, leerlingen en ouders beroep op kunnen doen.

Criterium 9. Opkomst bij verplichte bijeenkomsten is > 80%.

 • 9.1 In het nieuwe schooljaar starten wij een gezamenlijke opening van het nieuwe schooljaar. In de loop van de eerste schoolweken zijn er startgesprekken. Twee keer per jaar zijn er rapport gesprekken.
 • 9.2 Via de ouderkalender en mijnschoolinfo worden activiteiten en thema bijeenkomsten vermeld waarbij ook doel en doelgroep wordt vermeld.
 • 9.3 Leerkrachten en klassenouders dragen zorg voor de 80% opkomst.

Criterium 10. Wetten en regels zijn actief

 • 10.1 Er is een actieve en heldere communicatie tussen school en ouders over de wetten en regels.
 • 10.2 De wetten en regels worden door school, leerkrachten en ouders nageleefd.
 • 10.3 De school heeft een helder protocol over te laat komen en absentie, heeft dit openlijk beschikbaar voor ouders en houdt ouders aan deze afspraken.
 • 10.4 De school kent alleen verlof toe wanneer dit wettelijk is toegestaan.
 • 10.5 De school vraagt aan ouders een vrijwillige bijdrage en vermeldt in iedere vorm van communicatie over deze bijdrage de vrijwilligheid daarvan. Ouders weten van welke zaken kinderen uitgesloten worden wanneer zij deze bijdrage niet voldoen.
 • 10.6 De school zorgt ieder jaar voor een geactualiseerde schoolgids, die toegankelijk is via de website. Ook verzorgt de school een schoolkalender, waarin zoveel mogelijk de activiteiten voor het komende schooljaar zijn vastgelegd. Deze kalender wordt aan ouders uitgereikt en is ook beschikbaar via de website.
 • 10.7 Het schoolplan en het laatste verslag van het bezoek van de Inspectie voor het Onderwijs zijn beschikbaar via (een verwijzing op) de website van de A.S. Talmaschool.