Missie

De Talmaschool is een basisschool, gelegen in Rotterdam Crooswijk. Wij hebben een enthousiast en deskundig team dat, samen met onze leerlingen, hoge resultaten wil halen. Daarbij bieden wij onderwijs op maat, in een veilige en vreedzame leeromgeving. We hebben daarnaast een streekfunctie voor nieuwkomers in Nederland in de vorm van Schakelklassen.

Onze school is onderdeel van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam dat staat voor christelijk primair onderwijs en waar mensen met verschillende levensovertuigingen welkom zijn. Wij verzorgen basisonderwijs aan kinderen van 2 tot 13 jaar. Ons onderwijs wordt gekenmerkt door een open sfeer, met respect voor verschillen. De normen en waarden van de Vreedzame School zijn daarin voor ons leidend.

Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden daarbij passend onderwijs voor alle niveaus. Alle leerlingen ontwikkelen zich optimaal. Onze methoden en methodieken zijn actueel, eigentijds en sluiten aan bij de veranderende wereld om ons heen.

Iedere leerling gaat met plezier naar onze school en geniet van zijn/haar successen. Onze leerlingen hebben voldoende basiskennis en -vaardigheden om de uitdagingen van het voortgezet onderwijs en de toekomst aan te gaan. Naast een gedifferentieerd aanbod op cognitief gebied investeren wij in sociale en culturele vaardigheden, kritisch en creatief denken, communiceren en ICT- geletterdheid.

Visie

We vinden dat de school de spil in de wijk moet vormen. Wij werken samen met onze (pedagogische) partners in de directe omgeving. De inhoud en vorm van ons onderwijs met de daarbij horende resultaten sluiten aan bij de wensen van alle leerlingen uit onze wijk, hun ouders en de eisen die daaraan gesteld worden. Door een educatief partnerschap aan te gaan met de ouders, wordt er intensief samengewerkt om het hoogst haalbare uit het kind te halen. De leerkrachten werken samen in een professionele leeromgeving waar van en met elkaar geleerd wordt. We stellen aan elkaar, aan ons onderwijs en aan onze leerlingen hoge doelen en zien resultaten in brede zin als resultaten van ons gezamenlijk handelen.

We zijn een toegankelijke school voor kinderen van 2 jaar tot 13 jaar die zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen ons onderwijsaanbod. We geven actueel onderwijs met daarin een belangrijk rol voor de 21e eeuwse vaardigheden, waaronder ICT-vaardigheden, denkvaardigheden en samenwerken.
Door samenwerking leren onze leerlingen rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen. We maken de leerlingen medeverantwoordelijk voor hun leerproces waarbij ze bewust zijn van hun eigen leerdoelen en continu reflecteren op hun eigen handelen.

Wij bereiken dit door:

 • mee te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van ICT en social media
 • het toepassen en verder uitbouwen van de Vreedzame School en het coöperatief leren
 • het verder uitbouwen van opbrengstgericht werken/ opbrengstgericht lesgeven
 • het bieden van Passend Onderwijs, ook voor de ‘bovenpresteerders’
 • een evenredig aanbod op het gebied van cognitieve en creatieve activiteiten
 • structurele investeringen in het vakmanschap van onze teamleden en leren met elkaar
 • samenwerking en goede communicatie met partners en omgeving
 • te investeren in groep 0 en de Schakelklassen
 • waar nodig groeps-doorbroken te werken
 • ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap
 • woordenschatonderwijs te integreren in de andere vakken
 • gezond gedrag te stimuleren (onder andere door ons fruitbeleid)

Vanuit onze missie en visie zijn wij met het team gekomen tot de volgende vijf kernwaarden:

 1. Samen
 2. Enthousiast
 3. Doelgericht
 4. Ontwikkeling
 5. Verantwoordelijkheid