De Vreedzame School is een programma voor basisscholen dat streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen, en conflicten zonder geweld oplossen. De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn. Maar De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een visie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school.

Op de A.S. Talmaschool werken we met leerlingmediatoren. Deze leerlingen uit groep 7 en 8 worden met een training in drie ochtenden opgeleid om te helpen bij het oplossen van conflicten. De training wordt afgesloten met een diploma uitreiking in het bijzijn van de groepen 5 tot en met 8 en de schakelklassen. De leerlingen worden één keer per week ingeroosterd als mediator op het schoolplein. Een leerlingmediator herken je aan een gele band om de arm.

Tijdens de lessen van De Vreedzame School leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. Dat leren ze daarnaast ook tijdens het werken in  klassen- en/of schoolcommissies. De school fungeert zo als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap. De school voldoet hiermee aan de eisen van de onderwijsinspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie.

Het anti-pest protocol: Pesten… Stop!

Op school maken wij gebruik van het anti-pestprotocol.
Als je wilt dat de ander stopt met iets dat jij niet wilt dan zeg je: STOP!
De ander moet dan direct stoppen.

Een kind en ook een leerkracht kunnen met de stopmethode duidelijk de grens aangeven. Tot hier en niet verder! STOP = STOP
Ook is het heel duidelijk wanneer er iemand in overtreding is. Dus door een STOP heen gaat. Dit voorkomt een hoop heen en weer gepraat.

Uw kind mag hier ook altijd met de intern begeleiders of de schoolmaatschappelijk werker over praten. Ook kan een gesprek met onze vertrouwenspersoon aangevraagd worden. In iedere groep wordt aan het begin van het jaar met leerkracht en leerlingen een pestprotocol opgesteld.